משרדנו ייצג חייל מילואים פוטר מהעבודה בעקבות מילואים וזכה בתביעה נגד מעסיקו

ביום 18.02.14 ניתן פס"ד חשוב בועדת התעסוקה ביחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. משרדנו, המסייע לחיילי מילואים אל מול מעסיקיהם בכל הקשור לפיטוריהם מחמת או עקב שירות מילואים פעיל, הצליח לתקן את העוול שגרמה חברה שהעסיקה חייל המילואים. חייל המילואים עבד בחברה קצת פחות משנתיים עת נקרא לשירות מילואים של כחודש ימים. יום לאחר חזרתו לעבודה, קיבל החייל מכתב פיטורים... על פי סעיף 41 א' (ב), לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט-1949 : "לא יפטר בכל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים"... במכתב הפיטורים נכתב לחייל המילואים כי הוא מפוטר רק בעוד חודש ימים מיום חזרתו לעבודה, קרי, פיטוריי החייל ייכנסו לתוקף רק בגמר 30 הימים האסורים על פי החוק. בדיון בוועדת התעסוקה נשאלה השאלה, האם מותר היה לחברה למסור לחייל מכתב פיטורין במהלך 30 הימים האסורים לפיטורין, גם אם סיום ההעסקה בפועל ייכנס לתוקף לאחר 30 הימים האסורים לפיטורין? הסוגיה שעלתה היא, האם המילים "לא יפטר" כעולה מלשון החוק, הכוונה כי לא ימסור מכתב פיטורין? בסופו של דבר לאחר דיונים רבים בוועדה, הגיעו למסקנה כי הכוונה ב"לא יפטר" היא כי "לא ימסור מכתב פיטורין". משום שחוק חיילים משוחררים לא היה ברור בנושא לעיל, הוחלט כי מזכירות הועדה תעביר את הסוגיה ליועץ המשפטי של משרד הביטחון לבחון את האפשרות לתקן את הסעיף לעיל ולהפכו לברור יותר. נפסק כי אסור למסור לעובד השב ממילואים, הודעת פיטורין לפני שחלפו 30 ימים מסיום שרות המילואים, ואם בכל זאת נמסרה הודעת הפיטורין הרי שהדבר מנוגד לחוק. במקרה שלנו, החברה לא פנתה לועדת התעסוקה לקבלת היתר לפיטורי החייל ולפיכך אין מנוס מהמסקנה שמסירת מכתב הפיטורין לחייל יום לאחר שובו מהמילואים ואף שיום עבודתו האחרון בחברה הוא לאחר 30 הימים האסורים, הינם פיטורים האסורים על פי דין. משרדנו, בטיפול בתביעה זו, הצליח להשיג לעובד פיצוי בגובה של 2 משכורות. סיכום: חשוב מאוד שעובד אשר יוצא לשירות מילואים פעיל העולה על יומיים יכיר את זכויותיו על פי חוק ולא יהסס לפנות לגורמים המשפטיים אשר ימצו את הדין עם המעסיקים המפרים את החוק.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square