Keyboard and Mouse

 משרדנו עוסק בליווי משפטי של גופים או גורמים  פרטיים המבקשים להירשם כבעלי סיווגים שונים בפנקס הקבלנים המתנהל אצל רשם הקבלנים