לשכירים ועצמאים בימים אלה מיושמת החלטת משרד האוצר על הרחבת התוכנית לתשלום ‘’מענק עבודה’’ – “מס הכנסה

מטרת התוכנית בין היתר, הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים. מי זכאי לקבלת מענק עבור שנת המס 2013? החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2013, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים: 1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים. 2. במועד כלשהוא במהלך שנת המס 2013, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על %50. 3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים: 3.1 יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ-12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,050 ₪ ונמוכה מ- 6,109 ₪. 3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2013, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,050 ₪ ונמוכה מ- 6,717 ₪. פרטים נוספים באתר רשות המיסים: http://taxes.gov.il/TaxesIncomTaxSlili/Pages/MasShliliLobby.aspx

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square