חובת קבלנים לצרף להסכם מכר מחירון תוספות ושינויים

עד כה המצב החוקי הקיים בהתאם לחוק המכר (דירות) חייב מוכר דירה לצרף לחוזה המכר את תוכניות הדירה והמגרש וכן הוראות תחזוקה למערכות ולחומרי הגימור דירה. כאשר בפועל אם רוכש דירה לא היה מעוניין בפריט כלשהו אשר צויןבמפרט הטכני, אמור היה לקבל זיכוי בשל הויתור על אותו הפרט, אולם בפועל גובה הזיכוי היה נמוך בהרבה ממחירו של הפריט בשוק ואף נמוך בהרבה מהמחיר בו הקבלן רכש פריט זה. לעומת זאת, במקרה בו רוכש הדירה ביקש לבצע שינויים ו/או תוספות מעבר לקבוע במפרט למשל תוספת של נקודות חשמל בדירה, הוא חויב ע"י הקבלן במחיר גבוה בהרבה מהמחיר אותו היה נדרש לשלם עבור אותה תוספת בשוק החופשי. כך נוצר מצב בו הקבלן יוצא נשכר מביטול הזמנת פריט כלשהו במפרט ו/או ביצוע שינויים ותוספות, דבר אשר היה בו כדי להוות עשית עושר ולא במשפט על גבו של רוכש הדירה. רוכשים רבים שביקשו להימנע מפניה לערכאות, לאור המשאבים הכרוכים בהגשת תביעה, נאלצו לקבל בהכנעה את סכום הזיכוי הזעום אשר שולם להם ע"י הקבלן ו/או את המחיר הגבוה שנדרשו לשלם לצורך ביצוע השינויים והתוספות. מתוך רצון להפסיק את התנהלות חברות הבניה והקבלנים, ביום 15.10.2013 הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק המכר (דירות) תיקון מספר 7 (מחירון הפריטים שבמפרט) התשע"ד 2013: ע"פ הצעת החוק, הוצע לחייב את מוכר הדירה לצרף להסכם המכר גם מחירון קבוע מראש ובו פירוט סכומים לשם זיכוי הקונה ככל ויבחר לוותר על פריט מהפריטים הנמצאים במפרט הדירה, המנויים בתוספת הראשונה לחוק (לאחר התיקון): "מטבח, ריצוף, כלים סניטריים, ומיתקני חשמל, קירור וחימום". זאת על מנת שרוכש הדירה יוכל לקבל זיכוי ע"פ המחיר המתחייב מהתקנון, ככל ויבחר לוותר על פריט כלשהו מהפריטים המופיעים במפרט, וכך גם אם יבחר להוסיף פריטים שאינם מופיעים במפרט. ע"פ ההצעה רוכש דירה אשר ירצה לבצע שינוי באחד מהפריטים אשר מנויים בתוספת, יעביר את בקשתו למוכר בטרם הותקן הפריט בדירה ועל הקבלן יוטל למסור לקונה מפרט עדכני לאחר השינוי המבוקש וזאת כדי שהרוכש יוכל לאמוד את עלות רכישת הדירה. הצעת החוק נתקבלה וביום 10.3.2014 פורסם ברשומות חוק המכר (דירות) תיקון מס' 6 (התשע"ד) לפיו תוקן סעיף 3 לחוק - נקבע כי המפרט יכלול מחירון של פריטים שלגביהם קבע השר שיש לציין מחיר לענין ויתור עליהם, שינוי מיקומם או הוספתם. הודיע קונה למוכר על ויתור על פריט מתומחר, יזכה אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט. הודיע קונה למוכר על הוספת פריט מתומחר או על שינוי מקומו, יחייב אותו המוכר במחיר הנקוב במפרט לגבי אותו פריט, לפי הענין. הודיע קונה למוכר על ויתור, הוספה או שינוי, ימסור לו המוכר מפרט מעודכן.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square