תביעת קבלן עצמאי להכרה כעובד שכיר, לאחר שנות התקשרות רבות לא תיחשב אוטומטית לחוסר תום לב

בפסק דין בתע"א (י-ם) 3872-09 בעניין ישי הוכמן נ' מדינת ישראל הנהלת בתי הדין הרבניים , קיבל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה של קבלן עצמאי שתבע זכויות כעובד שכיר וקבע, כי שאלת סיווג ההתקשרות בין הצדדים כהתקשרות של יחסי העסקה בין עובד ומעביד לעומת יחסים של מזמין עבודה מול קבלן עצמאי, נעשית על פי נסיבות העניין ואופי ההתקשרות, ולעניין זה להסכמת הצדדים משמעות מוגבלת. מעמד של עובד הנו דבר הקרוב לסטאטוס, ומעמד זה אינו נקבע על ידי הצדדים או מי מהם, אלא על פי נסיבות העניין. במקרה זה, מכלול העובדות שביסוד ההתקשרות בין הצדדים מביא למסקנה שהתובע היה עובד של הנתבע ת ולא "קבלן עצמאי": הוא השתלב במערך הארגוני של הנתבעת עשה, שימוש במשאבי הנתבעת לצורך ביצוע עבודתו ולא הפעיל משרד משלו בבית או במקום אחר. בית הדין פסק, כי עובד שסווג באופן שגוי כ"עצמאי" יהא זכאי לכל הזכויות הכספיות שנשללו ממנו על סמך השכר החלופי שהיה מקבל אילו היה מוגדר מלכתחילה כ"עובד , וזאת מבלי שניתן יהא לקזז סכום כלשהו ממנו כתוצאה מהפער בין התמורה "הקבלנית" לבין השכר החלופי כפי שנקבע עבורו. סייג לכלל זה יתאפשר רק במקרים חריגים, בהם ישתכנע בית הדין בדבר חוסר תום לב קיצוני של העובד. עצם הגשת התביעה להכרה במעמד ה"עובד" לאחר שנות התקשרות רבות לא תיחשב מראש כהפרת חובת תום הלב. לאור קבלת התביעה, הנתבעת חויבה לשלם לתובע פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, הפרשי הצמדה וריבית, ושכ"ט עו"ד.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square