לתשומת לבכם - דיני מיסוי הנדל"ן השתנו

הפטור של אחת ל- 4 שנים במכירת דירה (שאינה יחידה) כבר לא רלבנטי. תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין קובע הוראות ייחודיות באשר למיסוי מכירת דירות המגורים וזאת בין השאר, בשל ההיבט הסוציאלי הטמון בזכות האישיתהבסיסית לדיור. חוק מיסוי מקרקעין תוקן בנושאים שונים, כאשר אחד התיקונים המשמעותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה (דירה המשמשת בעיקרה למגורים). בוצעה רפורמה מקיפה במיסוי דירת מגורים מזכה שעיקריה: - מוכרים שזוהי דירתם היחידה ימשיכו להנות מפטור ממס שבח; - תא משפחתי שיש לו יותר מדירת מגורים אחת לא ייהנה מפטור במכירת דירת מגורים, קרי, בוטל הפטור ממס שבח שניתן אחת ל-4 שנים; - בוטל הפטור ממס שבח לתושבי חוץ; - נקבעו הוראות למיסוי דירות יוקרה; - מסלול הפטור לדירת הירושה לא שונה. - נקבעו הוראות מעבר לתקופה שמיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017. מאחר והחל מיום 1.1.2014 שונה הסדר הפטור במכירת דירת מגורים מזכה, כך שמעתה הוא ניתן רק במכירת דירה יחידה, נקבעה בחוק הוראה שמטרתה מניעת הטלת מיסוי רטרואקטיבי על תקופה שבה ניתן היה למכור את הדירה בפטור. במכירת דירות מגורים מזכות שיום רכישתן קדם ל - 1.1.14 יחושב המס על השבח הריאלי באופן ליניארי, כך ששבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד ליום 1.1.14 יהיה פטור ממס ואילו שבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום 1.1.14 ועד יום המכירה יחויב במס בשיעור של עד 25%. ויודגש, מכירת דירת מגורים, שאינה דירת מגורים מזכה, תקים חבות במס על כל השבח הריאלי לפי החישוב הליניארי הרגיל בהתאם למועד הרכישה: החל ביום הרכישה ועד ליום 7.11.01 - מס שולי; עד ליום 31.12.11 - 20% עד ליום המכירה - 25%. כמו כן, נקבע הסדר מיוחד למוכר, שיש לו יותר מדירה אחת, והוא מעוניין למכור בתקופה שבין 1.1.2014 ועד 31.12.17 (תקופת המעבר). החל מיום 1.1.2014, מוכר הנמנה על אוכלוסיית מרובי הדירות יחוייב במס שבח בגין מכירת כל אחת ואחת מדירותיו עד אשר יהפוך לבעלים של דירה יחידה. בתקופת המעבר: א. מוכר (תא משפחתי) יוכל למכור בתקופת המעבר עד שתי דירות מגורים מזכות בחישוב הליניארי החדש. ב. במכירה הראשונה בתקופת המעבר יכול כל מוכר למכור דירה בחישוב ליניארי חדש בין אם ימכור דירה אחת בתקופה הקובעת ובין אם ימכור שתי דירות. ג. במכירה השניה בתקופת המעבר, שבגינה מתבקש החישוב הליניארי החדש, על המוכר לעמוד בתנאי לפיו הוא לא מכר ב-4 שנים שקדמו – למכירה דירה אחרת בפטור ממס. האמור לעיל מציג את עיקרי התיקון לחוק בלבד, להם יש סייגים ותנאים נוספים, ויש ללמוד היטב את החוק במלואו ולקבל יעוץ משפטי מקצועי, על מנת להבין לעומקן את ההשפעות שיש לשינוי דיני המס על רכישה ומכירה של דירות מעתה ואילך.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square