הלכה: סילוק חובות ארנונה מהווה מעתה תנאי לרישום משכנתא

הנוהל הידוע בלשכות רישום המקרקעין (טאבו), הוא שרשם המקרקעין אינו רושם העברת זכויות בנכס מקרקעין, אלא לאחר שמוצגים בפניו האישורים השונים בדבר היעדר חובות של בעל הנכס המעביר את זכויותיו. על המוכר להציג לרשם אישורים בדבר היעדר חובות בגין מס שבח מקרקעין, מס רכישה, מס רכוש, ארנונה והיטל השבחה. יחד עם זאת, כאשר מבקשים לרשום משכנתא על נכס מקרקעין, נהוג בלשכות אלו, כדבר שבשגרה שלא לדרוש את אותם האישורים . לפיכך יוצא כי במשך שנים יכול היה הבעלים של נכס מקרקעין לרשום משכנתא על הנכס גם אם באותה העת הוא היה שרוי בחובות ארנונה לעירייה או לרשות המקומית. בית המשפט העליון חולל שינוי מהותי בפסק דין שניתן בבג"ץ ביום 05.02.2014. בית המשפט העליון בדיון בעניין עיריית הרצליה ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה שינה את הדין שחל במשך עשרות שנים. בהלכה זו נקבע כי מעתה רישום משכנתא יהיה כפוף לקבלת אישור מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה. מפאת חשיבות הסוגיות המשפטיות שנידונו והשפעתן על שוק הנדל"ן, הוקם הרכב מיוחד ובו 7 שופטים בראשות א. גרוניס, נשיא בית המשפט העליון. השאלה המרכזית שהציג השופט גרוניס בקשר לאמור היא האם עסקת הלוואה המובטחת במשכנתא הינה בגדר "העברת זכויות במקרקעין" או "מימוש זכויות במקרקעין" והאם ניתן לראות ברישום משכנתא על נכס מקרקעין משום "העברה של נכס" באופן המחייב את קבלת אישור העירייה להיעדר חובות ארנונה כתנאי מקדים לרישום המשכנתא בפנקסי הרשם. בבואו לשקול החלטה זו, בחן הנשיא גרוניס את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 324 (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש]. חובת תשלום חובות הארנונה בטרם רישום המשכנתא משרתת את תכלית החקיקה לצורך סיוע בגביית החובות של הרשות המקומית. פעולה זו של רישום משכנתא יחד עם מתן אפשרות לעירייה להיפרע מחובותיה ימנע באופן חלקי עימות עם הממשכן בשלב מימוש המשכנתא. בפקודת העיריות קיימת הוראה, שלפיה כאשר מדובר בעסקה שהיא בגדר "העברה של נכס", היא לא תירשם בפנקסי הרשם כל עוד לא הוצג לרשם אישור על פירעון חובות לעירייה. ברוב דעות של שישה שופטים ביניהם, נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס נקבע כי על רשם המקרקעין לדרוש, כתנאי לרישום משכנתא, תעודה המעידה על סילוק חובות ארנונה כאשר מדובר בחובות בעל הנכס ביחס לאותו נכס. בכך הורה העליון על שינוי הנוהל, שבו רשם המקרקעין אינו דורש אישור על תשלום ארנונה כתנאי לרישום משכנתא

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square