הגבלת פיטורים בחוקי העבודה

מאמר זה יעסוק בנסיבות, בהן תחול הגבלת פיטורים על עובדים במסגרת יחסי עובד ומעביד. המדובר הוא במקרים בהם הסמכות לפטר מצויה בידי גורם מטעם המדינה כגון: הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, וועדת התעסוקה של משרד הביטחון, ובמקרים מסוימים אף אינה מותרת כלל. משפט העבודה מכיר בכך שישנן אוכלוסיות מסוימות של עובדים הנתפסות כחלשות יותר, ועליהן בחר המחוקק להגן באופן מיוחד בכל הנוגע להליך הפיטורים ונסביר במה דברים אמורים. ככלל ניתן לומר, כי משפט העבודה וחוקי העבודה בישראל, עוסקים בהסדרתם המשפטית של יחסי העבודה ויחסי עובד ומעביד. חוקי העבודה בישראל הם חוקי מגן המטילים על המעביד את החובה להעניק לעובדים תנאי עבודה מינימאליים מסוימים. חוקי המגן נועדו להגן על זכויותיהם של עובדים הן מפני המעבידים והן מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו, לאור חזקת אי השוויון הקיימת ביחסי הכוחות שבין עובד ומעביד. מרבית חוקי המגן קובעים זכויות קוגנטיות, שלא ניתנות לויתור, שהעובד ו/או נציגות העובדים אינם רשאים לוותר עליהן, אף לא במסגרת של חוזה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי. יובהר, כי יכול שבמסגרת של חוזה אישי או הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי תהיינה זכויות המיטיבות עם העובד מעבר למינימום הקבוע בחוקי העבודה הקוגנטיים. כאמור לעיל, משפט העבודה מכיר בכך שישנן אוכלוסיות מסוימות של עובדים הנתפסות כחלשות יותר, ועליהן בחר המחוקק להגן באופן מיוחד בכל הנוגע להליך הפיטורים. קבוצת עובדים זו כוללת נשים, עובדים המשרתים במילואים, אנשים בעלי מוגבלויות, עובדים המבקשים להתארגן בוועד או בארגון עובדים, עובדים בתקופת מחלה, וכיו"ב, כאשר בבסיס הגנות אלו עומדים עקרונות חברתיים סוציאליים של השתלבות נשים במעגל העבודה ומניעת פגיעה בנשים עקב אימהות ולידה, עידוד והגברת ילודה, איסור הפלייה מחמת מין, גיל ומוגבלות פיסית, עידוד אזרחים לנטול חלק במערך המילואים, השתלבות של אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה וכיו"ב. להלן רשימת הגבלות הפיטורים הקיימות בחוקי העבודה: איסור פיטורי עובד בתקופת מחלה, איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות, היריון ולאחר הלידה, איסור פיטורי עובד המשרת בשירות מילואים ובשל שירות מילואים, איסור פיטורי עובד שהוא הורה של חלל צה"ל, אלמן או אלמנת צה"ל, איסור פיטורי עובד החושף שחיתויות במקום עבודתו, איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בוועד עובדים או בארגון עובדים איסור פיטורי עובד בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, איסור פיטורי עובד שהגיש תלונה או תביעה על הפרת הוראה מהוראות חוק שכר מינימום, איסור הפליית עובד בעת פיטוריו- מחמת מין, גיל וכיו"ב בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור פיטורי עובד שהגיש תביעה לתשלום שכר, איסור פיטורי עובד/ת . בשל היעדרותו מהעבודה או אי-ביצוע העבודה, עקב הוראה שניתנה בשעת התקפה, או עקב הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף, אשר בשלה נמנע מהעובד מלהתייצב בעבודתו או מלבצעה, איסור פיטורים בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית. לסיכום, מומלץ למעביד השוקל פיטורים של עובד בארגון, להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום, על מנת לבצע את הליך הפיטורים כנדרש על פי דין ובכך להימנע מלחשוף עצמם לתביעות עתידיות.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square