תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

ב- 10.03.2014 פורסם ברשומות תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 3), התשע"ד-2014. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד מסדיר את הזכות לשכר שווה לעובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. זכות זו חלה גם לגבי כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו. על פי התיקון לחוק, מי שמוטלת עליו חובה מכוח אחד מהחוקים (חוק יסודות התקציב, חוק העמותות, תקנות ניירות ערך, תאגידי מים) לפרסם מידע או לדווח על שכר עובדים ונושאי משרה, יכלול התייחסות לפי מין. גופים בשירות הציבורי, המוגדרים כ"גוף מתוקצב, גוף נתמך, משרד ממשלתי, יחידת סמך ותאגיד בריאות, ולמעט כוחות הביטחון, יכללו התייחסות לפי מין בעת מתן דוח הכולל פירוט מלא על תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד שהם מעסיקים , כולל התייחסות לפי מין.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square