הבטחות לחוד ומעשים לחוד התחלתם עבודה חדשה - מהם העקרונות שצריך להקפיד עליהם בחתימה על חוזה עבודה אישי

December 12, 2013

1. הגדרת התפקיד, אופי וסוג העבודה.
2. כפיפות: מי המנהל הישיר.
3. תקופת ההעסקה – מועד תחילת העבודה (ואם חוזה קצוב-גם מועד הסיום).
4. תקופת ניסיון או אכשרה (אם קיימת) והאם יחולו לגביה תנאים מיוחדים.
5. היקף התפקיד (אחוז המשרה), ימי העבודה, שעות העבודה, יום מנוחה שבועי, "שעות נוספות".
6. משכורת (חודשית או יומית או עפ"י משמרות/שעות), תוספת יוקר, מועד תשלום השכר, תוספות עפ"י הסכם קיבוצי/צו הרחבה, הגדרת פיצוי בגין הגבלת סודיות או תחרות.
7. הצהרות והתחייבויות העובד (ידע, ניסיון, שמירת החוק, אמינות, מקצועיות, משמעת, אתיקה, סודיות, תחרות, דיווח אמת, שמירת נהלים, השבת רכוש המעביד בתום ההעסקה). 
8. זכויות סוציאליות: חופשה שנתית (עפ"י חוק/הסכם אישי/קיבוצי/צו הרחבה), דמי הבראה, ימי מחלה, דמי חגים (לעובד בשכר שעתי/יומי), ימי אבל.
9. הוצאות נסיעה בפועל לפי תעריף מינימלי של תחבורה ציבורית (עד תקרת ההחזר שבצו ההרחבה). 
10. תנאים סוציאליים לפי שיקול דעת המעביד: הוצ' טלפון קווי/נייד, הוצ' אש"ל, רכב צמוד/אחזקת רכב, ביטוח מנהלים/ביטוח פנסיה (מלא: 5% תגמולי מעביד, 5% תגמולי עובד, 8 ו- 1/3 % לפיצויים ע"ח המעביד), ביטוח אובדן כושר עבודה ע"י המעביד.
לבקש כי התשלומים לקופת גמל יהיו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לס' 14 לחוק פיצויי פיטורים. כלומר – העובד זכאי לקבל את הכספים אשר הצטברו לזכותו בקרן הפנסיה ו/או בפוליסת ביטוח המנהלים, גם במקרה בו יתפטר מעבודתו.
במקרה שהעובד יפוטר מעבודתו יהיה זכאי לקבל את הכספים הנ"ל במקום פיצויי פיטורים, ללא זכות להשלמה.
11. הפרשה לקרן השתלמות __% מעביד ו- __% עובד.
12. בונוס שנתי.
13. החזר הוצאות נסיעות ברכב הפרטי לצורכי העבודה. 
14. מיסים ותשלומי חובה (בד"כ השכר הינו ברוטו וינוכה ממנו מס ע"ח העובד). 
15. סעיפי שמירת סודיות ואי תחרות.
16. מילואים – חובת העובד לדווח על קבלת הצו וחובת המעביד לשלם בגינם עפ"י הוראות המל"ל.
17. הוראות לעניין הודעה מוקדמת להפסקת ההסכם. לשים לב להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות. השלכות אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות.
18. הוראות לעניין חפיפה והעברת התפקיד בתום ההעסקה. 
19. בהסכם אין לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי.
20. שינוי ההסכם – בכתב בלבד, בחתימת ובהסכמת העובד והמעביד.
21. כתובות הצדדים והוראות בדבר משלוח הודעות.
22. ארגון עובדים – אם ישנו.
23. נספחים להסכם(אם ישנם): נספח רכב, נספח סודיות ואי תחרות, נספח לפי ס' 14 לח' פיצויי פיטורים, נהלי עבודה, נספח טלפון.
24. חתימות הצדדים על ההסכם

Please reload

Featured Posts

עובד שייצגנו תבע חברה בה עבד העוסקת במתן שירותי שמירה.
החברה הפסידה במשפט וחויבה לשלם לעובד קרוב למאה אלף ש"ח וכן הוצאות המשפט. 
החברה מופעלת מביתו של...

ערובה להוצאות

June 22, 2014

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Lawyer & Lawyer.Proudly created with Wix.com

עקבו אחרינו

  • w-facebook